کشته و زخمی شدن یک طالب مسلح و دو منسوب ارتش ملی در بادغیس

براساس تازه ترین درگیری های مسلحانه میان افراد وابسته به طالبان مسلح و منسوبان ارتش ملی در بادغیس؛ سه طالب مسلح بشمول دو منسوب ارتش ملی کشته و زخمی شدند.

» ادامه