طالبان مسلح؛ پنج مسافر را در مسیر قادس – قلعه نو با خود بردند

طالبان مسلح در تازه ترین رویداد پنج مسافر را از مسیر جاده قادس- قلعه نو از موتر حامل شان پیاده و سپس با خود بردند. سرپرست ولسوالی قادس با تایید […]

» ادامه