مردان مسلح ناشناس در ولسوالی مقر لوازم اداری یک مکتب را با خود بردند

در تازه ترین گزارش ها از ولسوالی مقر ولایت بادغیس مردان مسلح نا شناس یک مکتب راقسما تخریب کردند. سر پرست ریاست معارف بادغیس با تایید این خبر می گوید […]

» ادامه