هزینه ئ 1.5میلیارد افغانی برنامه همبستگی ملی در امتداد دوازده سال در بادغیس

مسوولان برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاهای کشور از کاهش فعالیت این برنامه در تعدادی از ولسوالیها بادغیس وتامین ارتباطات شوراهای انکشافی با سایر ادارات دولتی وغیر دولتی در این […]

» ادامه