بازداشت پنج طالب مسلح در ولسوالی آبکمری

ولسوال آبکمری از بازداشت پنج فرد وابسته به طالبان مسلح همراه با جنگ افزارهای دست داشته آنان در مربوطات این ولسوالی خبر میدهد. عبدالعظیم کریمی ولسوال آبکمری میگوید؛ این افراد […]

» ادامه