باشندگان جوند: طالبان مسلح مسیر جاده این ولسوالی با مرکز ولایت را بستند

شماری از باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس ازمسدود بودن جاده این ولسوالی با شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبرداده ومیگویند؛ طالبان مسلح از 20 روز به اینطرف جاده جوند- […]

» ادامه