محمد طاهر عظیمی: کار انتقال پروژه برق از ترکمنستان به قلعه نو ” از دو ماه به اینطرف کاملا متوقف ” است

مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس از متوقف بودن جریان کار پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهند.

» ادامه