انتقاد شهروندان شهر قلعه نو از پایین بودن کیفیت کار ساخت پروژه کانال باغک

20140307_114613 20140307_114618 20140307_114621 20140307_114634 20140307_114641 20140307_114645 20140307_114843