شورای صلح بادغیس به بیش از 100 بیجاشده پروسه صلح کمک زمستانی توزیع نمود

دفتر ولایتی شورای صلح بادغیس از ادامه کمک های زمستانی خویش برای شماری از بیجاشدگان روند صلح در این ولایت خبر میدهد.

» ادامه