گشایش کار آسفالت بخش چهارم سرک لامان-قیصار

ریاست فواید عامه بادغیس در صحبت با رسانه‌ها از گشایش کار آسفالت بخش چهارم سرک لامان-قیصار، جادهِ کمربندی کشور خبر می‌دهد.عبدالرحمن رحمانی رئیس فواید عامه بادغیس می‌گوید: این پروژه ۲۵ […]

» ادامه