عدم رضایت شهروندان قلعه نو از نماینده گان شورای ولایتی بادغیس

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از بی توجه ای اعضای شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند.

این شهورندان می گویند که اعضای شورای ولایتی بیشتر سرگرم پیشبرد کارهای شخصی خود بوده تا رسیده گی به امور کاری شان.

شهروندان قلعه نو در صحبت با رادیو نریمان میگویند؛ کارکرد شورای ولایتی بسیار ضعیف بوده، اعضای شورای ولایتی بیشتر ازینکه در پی ارزیابی مشکلات مردم باشند در جستجوی منافع شخصی شان هستند.

آنان اضافه می نمایند کار کرد اعضای شورای ولایتی مغایر شعارهای قبل از انتخاب شدن این نماینده گان به شورای ولایتی است.

درهمین حال مسوولان ریاست شورای ولایتی بادغیس ادعای شهروندان شهر قلعه نو را رد نموده و اضافه می نمایند که آنان در حصه اجرای وظایف خود متعهد هستند.

بهاوالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید؛ آنان از هیچ گونه سعی و تلاش در قسمت خدمت گذاری به مردم ابا نورزیده و کوشش نهای شان را به منظور رضایت مردم انجام خواهند داد.

با این حال کارشناسان امور؛ کار کرد اعضای شورای ولایتی را تا حدودی قناعت بخش عنوان نموده و می افزایند که هنوز زود خواهد بود تا در مورد کار کرد نماینده گان مردم در شورای ولایتی قضاوت صورت بگیرد.

کارشناسان امور به این باوراند  که اعضای شورای ولایتی تنها پل ارتباطی بین مردم و دولت بوده و حل مشکلات موجود وابسته گی داشته به حمایت مردم از نماینده گان شان.

گزارش : محمد ناصرامانی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.