توزیع کمک های اولیه برای 416 خانواده سیلاب زده در بادغیس

برای 416 خانواده متضرر از حوادث طبیعی اخیر از سوی ریاست مبارزه با حوادث بادغیس؛ کمک های اولیه توزیع گردید.

» ادامه