ضبط مواد تعمیراتی یک مکتب از سوی طالبان مسلح در جوند

گزارش ها از ولسوالی جوند ولایت بادغیس حاکی است که طالبان مسلح دو موتر حامل مواد تعمیراتی یک مکتب را در مسیر راه این ولسوالی متوقف و سپس با خود […]

» ادامه