پیوست یک دسته ی پنج نفری ناراضیان مسلح به روند صلح

یک دسته ی پنج نفری ناراضیان مسلح دولت در ولایت بادغیس؛ بامداد امروز یکشنبه با سلاح های دست داشته ی شان به پروسه ی صلح پیوستند. سارمن تحصیل حیدری آمر مطبوعات فرماندهی […]

» ادامه