فرمانده جدید پولیس امنیه بادغیس آغاز به کار نمود

فرمانده جدید پولیس امنیه ولایت بادغیس امروز توسط والی این ولایت به همکاران اش معرفی گردید. سمنیار شریف الله چمتو اخیرا بر اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رییس […]

» ادامه