طالبان فعالیت شبکه‌های مخابراتی در مرکز بادغیس را قطع نمودند

مسوولان در ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت بادغیس از قطع شبکه های مخابراتی خصوصی در شهر قلعه نو از سوی طالبان مسلح خبر می دهند. شیرمحمد رحمانی آمر تکنالوژی معلوماتی […]

» ادامه