طالبان مسلح؛ فرمانده کندک احتیاط عملیاتی بادغیس را با چهار تن دیگر کشتند

گزارش ها حاکی است که طالبان مسلح با حمله بر پاسگاه ها و فرماندهی تولی شاهراه ماموران پولیس ملی؛ دست کم 13 مامور پولیس ملی بشمول فرمانده کندک احتیاط عملیاتی […]

» ادامه