گرامی داشت از نهم حوت”روز نیرو های امنیتی و دفاعی” در بادغیس

برای اولین بار از نهم حوت به حیث روز گرامیداشت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت بادغیس تجلیل گردید.

» ادامه