شکایت رانندگان قلعه نو – هرات از عدم پیام رسانی فواید عامه از مسدود بودن گذرگاه سبزک

شماری از راننده گان مسیر بزرگ راه قلعه نو – هرات از عدم پیام رسانی ریاست فواید عامه بادغیس مبنی بر مسدود بودن گذرگاه سبزک برای شهروندان شکایت دارند.

» ادامه