ثبت و راجستر جنگ افزارهای طالبان مسلح بادغیس از سوی هیئت پاکستانی

گزارش های از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حاکی از آن است که هیئت پاکستانی به ساحات نفوذی طالبان مسلح در این ولسوالی سفر نموده است.

براساس این گزارش ها، هیئت پاکستانی از چند روز به اینطرف وارد بالامرغاب گردیده و سرگرم تنظیم طالبان مسلح در این ولسوالی میباشد.

گفته میشود که، این هیئت به بخش های مختلف نفوذی طالبان مسلح در بالامرغاب سفر نموده وطالبان مسلح را به دسته های 50 نفری دسته بندی و تعیین استقامت مینماید.

در همین حال فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس ضمن تائید این گزارش ها میگوید، این هیئت شامل دو شهروند پاکستانی میباشد که از 15 روز به اینطرف وارد ولسوالی بالامرغاب گردیده است.

ژنرال شرف الدین ” شرف ” فرمانده پولیس امنیه ولایت بادغیس میگوید، گزارش ها ومطالعات آنان نشان میدهد که این هیئت غرض ثبت و راجستر جنگ افزارها و صف بندی طالبان مسلح، به بالامرغاب سفر نموده است.

براساس اظهارات فرمانده شرف، تنظیم برنامه های عملیاتی و محاربوی طالبان مسلح در بالامرغاب از جمله اهداف دیگر سفرهیئت پاکستانی  به این ولسوالی میباشد.

وی تاکید میورزد که، نیروهای امنیتی افغان از بیداری خوب برخوردار بوده و امادگی خنثی نمودن هر گونه عملیات از سوی طالبان و یا مخالفان مسلح را دارند.

اما طالبان / مخالفان مسلح تا اکنون در این زمینه ابراز نظری ننموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.