گرامی داشت از روز ملی سرباز در ولایت بادغیس

از روز ملی سرباز(نهم حوت) امروز طی محفل در سالون کنفرانس های مقام ولایت بادغیس، گرامی داشت گردید. صدها باشنده، مسئولان محلی و نماینده گان مردم ولایت بادغیس؛ در این […]

» ادامه