مسئولان پنج اداره محلی بادغیس از سوی هیئت مجلس نمایندگان به دادستانی کل معرفی شدند

هیئت اعزامی مجلس نماینده گان به ولایت بادغیس، مسئولان درجه اول پنج اداره محلی این ولایت را به دادستانی‌کل معرفی کرده است. کمیسیون عرایض و سمع شکایات مجلس نماینده گان […]

» ادامه