عبدالغفور ملک زی؛ والی جدید بادغیس آغاز به کار نمود

والی جدید بادغیس؛ داکتر عبدالغفور ملک زی امروز (یکشنبه) توسط معین پالیسی ریاست ارگان های محل طی محفلی به همکاران اش معرفی گردید.

» ادامه