شرکت ایرانی صانیر به علت تاخیر در تکمیل پروژه انتقال برق به بادغیس؛ یک میلیون دالر جریمه گردید

مسوولان آمریت برق ولایت بادغیس از جریمه شرکت ایرانی صانیر؛ مسوول پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبر میدهند.

» ادامه

” رهبری وزارت فواید عامه؛ متهم به زمینه سازی فرار شرکت سرکسازی جاده حلقوی از کشور گردید”

رئیس شورای ولایتی بادغیس تاکید می ورزد که اسنادی در اختیار دارد که رهبری وزارت فواید عامه زمینه فرار شرکت سرک سازی جاده حلقوی را ازکشور وبیرون ساخت پول تضمینی […]

» ادامه
1 12 13 14 15 16 18