توزیع دومین محموله کمک های دنمارک؛ به سکتورهای معارف و صحت عامه بادغیس

دومین محموله کمک های ارسالی موسسه خیریه ریبلداید؛ برای حمایت از معارف و صحت عامه در افغانستان به ولایت بادغیس در شمال غرب این کشور مواصلت نمود. این کمک ها […]

» ادامه