بازداشت سه باشنده ی آبکمری به اتهام خرید و فروش اسلحه از سوی امنیت ملی

گزارش ها می رسانند که سه باشنده ی ولسوالی آبکمری از سوی ماموران ریاست امنیت ملی بادغیس به اتهام خرید و فروش اسلحه بازداشت شدند. یک منبع در ریاست امنیت […]

» ادامه