گردهمایی نکوهش خبرنگاران بادغیس در پی افزایش خشونت ها در برابر فعالیت رسانه ها

انجمن اجتماعی ژورنالیستان ولایت بادغیس و کمتیه ی تامین امنیت و مصئونیت خبرنگاران این ولایت در یک گردهمایی قتل نعمت الله زهیر را محکوم نموده و خواهان تامین امنیت بیشتر […]

» ادامه

خبرنگاران بادغیس با محکوم نمودن قتل زهیر؛ خواهان تامین امنیت بیشتر خبرنگاران شدند

خبرنگاران ولایت بادغیس در یک گرد همایی قتل نعمت الله زهیر؛خبرنگار محلی تلویزیون آریانا را محکوم نموده و از دولت خواهان تامین امنیت بیشتر شدند.

» ادامه