سنگ تهداب دفتر برنامه همبستگی ملی به ارزش 12 میلیون افغانی در بادغیس گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستاها کشور؛ با هزنیه 12 میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در بادغیس گذاشته شد.

» ادامه