انتقاد ورزشکاران بادغیس از نبود اماکن سر پوشیده ی ورزشی

شماری از ورزشکاران در ولایت بادغیس از نبود محلات سرپوشیده ورزشی در این ولایت انتقاد نموده و اضافه مینمایند که دولت در این زمنیه تا حال هیچ اقدام ننموده است.

» ادامه